De Interese

¿Que é a Economía Social?

A Economía Social é o conxunto de actividades económicas e empresarias que, no ámbito privado, levan a cabo aquelas entidades que perseguen o interese colectivo dos seus integrantes, o interese xeral económico e social, ou ambos. Poderán considerarse como tales aquelas que realicen unha actividade económica e empresarial e cuxas regras de funcionamento respondan aos principios orientadores correspondentes.

Principios orientadores da Economía Social:

  • Primacía das persoas e do fin social sobre o capital.
  • Xestión autónoma e transparente, democrática e participativa.
  • Aplicación dos resultados obtidos da actividade económica ao fin social.
  • Promoción da solidariedade, interna e coa sociedade.
  • Compromiso co desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades, a cohesión social, a inserción, a xeración de emprego, a conciliación e corresponsabilidade e a sustentabilidade.
  • Independencia respecto aos Poderes Públicos.

¿Que é un CEEIS sen ánimo de lucro?

Dentro da Economía Social sitúanse os Centros Especiais de Emprego, cuxa razón de ser é a creación de emprego estable e de calidade para as persoas con discapacidade, coa finalidade de facilitar a súa posterior transición ao mercado laboral.

Os Centros Especiais de Emprego desempeñan o seu labor producindo bens ou servizos, participando regularmente nas operacións do mercado e constituíndo un medio de inclusión das persoas con discapacidade no réxime de emprego ordinario.

Para manter a cualificación administrativa de Centro Especial de Emprego, o seu cadro de persoal deberá estar composto, como mínimo, por un 70% de persoas con discapacidade.

Os Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro (ou de iniciativa social) son empresas promovidas polas entidades do movemento asociativo da discapacidade, baixo os principios da Economía Social. É dicir, téñense en conta os intereses da persoa por enriba do capital, o principio de funcionamento democrático e o reinvestimento dos beneficios na Misión Social.

¿Que é a Lei Xeral da discapacidade?

A normativa sobre dereitos das persoas con discapacidade recolle a obriga das empresas públicas e privadas, cun cadro de persoal de 50 ou máis persoas traballadoras, a reservar un 2% dos postos de traballo para persoas con discapacidade. A finalidade principal da reserva é fomentar a contratación directa de persoas con discapacidade nas empresas.

Se concorre a Excepcionalidade por falla de perfís axeitados nas ofertas de traballo que se presentan na oficina de emprego ou por causas organizativas, económicas ou de produción das empresas, pódese cumpri-la Lei, de maneira excepcional e transitoria, mediante a realización das Medidas Alternativas.

Para adoptar algunha das Medidas Alternativas previstas, como maneira de cumpri-la cota de reserva, requírese obter unha autorización administrativa que conceden os Servizos Públicos de Emprego, denominada Certificado de Excepcionalidade. O Certificado de Excepcionalidade concédese por unha duración de 3 años, e implica a realización de accións que acrediten o cumprimento da obriga de maneira alternativa. Devandita certificación terá que ser renovada ao cabo do citado número de anos, sempre que a empresa non acade a cota de reserva do 2%.

IPREM ANUAL 2017: 6.390,13€.

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN: coa fin de facilita-la contratación directa de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, as Administracións Públicas establecen subvencións económicas, incentivos fiscais, bonificacións á Seguridade Social e apoios para promove-la accesibilidade dos postos de traballo.

Ver máis información

As tres MEDIDAS ALTERNATIVAS existentes consisten en:

  • Dar carga de traballo aos CEEIS, contratando os seus servizos ou produtos por importe mínimo de 3 veces o IPREM anual por cada persoa con discapacidade deixada de contratar por debaixo do 2%.
  • Tamén é posible realizar, como medida alternativa, unha doazón ou acción de patrocinio de carácter monetario a favor de asociacións ou fundacións de utilidade pública, por un importe anual mínimo de 1,5 veces o IPREM por cada persoa traballadora con discapacidade deixada de contratar por debaixo do 2%.
  • A última posibilidade para cumprir coas Medidas Alternativas é constituír un enclave laboral. Isto consiste nun contrato cun CEEIS por un importe anual mínimo de 3 veces o IPREM anual por cada traballador con discapacidade deixado de contratar por debaixo da cota de reserva.

Suscribirse á newsletter

¿Queres ser o primeiro en coñecer as nosas novidades?

Acepto a política de privacidade