Política de privacidade

Política de privacidade

Para efecto do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL, S.L., (en diante A Empresa) con NIF B15913684 e domicilio profesional en Rúa República Checa, 17, Polígono Industrial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña), informa ó Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal denominado CONTACTOS cuxa finalidade principal é a xestión dos datos básicos de contacto recibidos a través da páxina web corporativa ou outros medios, inscrito no R. X. P. D. (Rexistro Xeral de Protección de Datos), tendo implementadas tódalas medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, do 21 de Decembro.

Envío e rexistro de datos de carácter personal

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL, S.L. Así mesmo, non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos devanditos servizos.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

O Usuario que envía a información á Empresa é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose A Empresa de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro, subscrición, ou solicitude de información. A empresa non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade ningunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información. Exonérase á Empresa de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada pola Empresa sempre que proceda de fontes alleas á Empresa.

Cesión de datos a terceiros

A Empresa non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso do afectado.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en Rúa República Checa 17, Polígono Industrial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña) xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. e indicando no asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

Aceptación e consentimento

O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte da Empresa na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais. 

Cambios na presente política de privacidade

A Empresa resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, a Empresa anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Suscribirse á newsletter

¿Queres ser o primeiro en coñecer as nosas novidades?

Acepto a política de privacidade